Til sagsbehandlerne

Nyheder/Pladser

vi har en ledig plads på Prinsevej for en ung/barn mellem 6 og 15 år.

Så har vi en ledig plads for en ung mellem 15 og 23 år på ungeafdelingen.

Nyt i huset

Det går supergodt med de unge. De oplever alle at de har det godt og er stadig meget glade for at bo her. Samtidig udvikler de sig rigtig meget.

Vi har stadig meget stor fokus på skole og uddannelse.

De små går i folkeskole eller speciel skole og de store er alle godt i gang med uddannelser.

Vi har brugt pædagogisk massage i en del år, til stor glæde for børnene/de unge, men hvor vi også oplevede at de fleste havde brug for noget mere, hvormed vi sideløbende har uddannet flere af vorespersonaler som kropsterapeuter, som vi nu har brugt med succes i et års tid.

Vi udfører stadig terapeutiske samtaler og sender de unge der er klar til det, i terapiforløb hos en ekstern psykoterapeut. Her er kropsterapien stadig et godt supplement.

Visitering

Den daglige leder visiterer til opholdsstedet. Ved visiteringen tages der udgangspunkt i målgruppe og den allerede eksisterende børnegruppe. Vi tilstræber at de unge indskrives mellem barnets 6 og 14 år. Og på ungeafdelingen mellem det 15 og 18 år. Kommunen skal fremsende relevante papirer vedr. den unge, heri psykolog rapporter, handleplan, anamnese, mm. Inden visiteringen skal baggrund og mål for anbringelsen være beskrevet og relevante oplysninger fremlægges, eks.v. familieforhold, personlige problematikker, tidligere foranstaltninger og tiltag, skoleforhold, evt. særlige forhold, mv.

Modtagelse af barnet

Inden indskrivning kan der holdes et formøde hos os hvor vi præsentere os selv og stedet, samt viserbarnet og familien rundt.Ved en evt. indskrivning laves de individuelle aftaler vedr. indflytning på opholdsstedet.Når den unge flytter ind er det den unges kontakt pædagog der tager imod og hjælper den unge tilrette.

Anbringende kommune

Statusmøde:

Vi vægter samarbejdet med den anbringende kommune og sagsbehandleren højt. Vi vil som minimum afholde statusmøde hvert halve år og opfordre kommunerne til at afholde børnemøde derimellem og vil senest tre måneder efter indflytning afholde det første statusmøde eller et børnemøde.

Forud for statusmødet vil vi fremsende en statusbeskrivelse over det forgangne forløb forud for mødet, som således kan bruges konkret af sagsbehandleren også i forhold til statusmødernes dagsorden.Statusmødet er et samarbejde imellem opholdsstedet, forældre, sagsbehandleren og den unge, hvor behandlingsplan, handleplan og den unges fremtid revurderes.Her er nogle eksempler på mulige faste punkter på dagsordenen:

- Hvordan har den unge det?

- Beskrivelse af forløbet siden sidst, samt den unges kompetencer og udviklingspunkter.

- Hvordan går det med samarbejdet?

- Hvordan går det med målene i behandlingsplanen og handleplanen?

- Hvilke fokuspunkter er relevante i fremtiden?

- Aftaler drøftes.

Forældre/Familie

Vi vægter forældre/netværks samarbejdet højt og vil så vidt muligt skabe og vedligeholde kontaktentil forældrene/netværk, med udgangspunkt i barnets tarv. Forældrene/netværket er ikke bare vigtige samarbejdspartnere, men også en betydelig del af den unges liv. Via dette samarbejde ser vi en mulighed for at danne ro omkring den unge også i forhold til hjemmebesøg. Vi tror som udgangspunkt på at alle forældre vil deres børns bedste.Uanset forældrenes ressourcer eller evt. mangel på samme, er de berettede til at blive taget alvorligt,at blive hørt på og føle sig indflydelsesrige.Forældrene inviteres til et nært samarbejde og vil (ud fra barnets præmisser) inviteres til status møder og sommerfester og fødselsdage, osv.Hjemmebesøg, forældrebesøg og ferie aftales individuelt. Herudover tilbydes alle forældre en ugentlig telefon samtale med os, hvor de kan høre hvordan deres barn har haft det siden sidst, samt evt. andre emner vi kunne have brug for at få drøftet.